Polityka prywatności

Laboratorium Milab, szanując prawo Zleceniodawcy do ochrony wszelkich dotyczących go danych oraz przestrzegając wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), traktuje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, stosując odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych, a zwłaszcza dla ochrony przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

1. Administratorem danych jest Milab Małgorzata Lewandowska z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-560), ul. Długopolska 31, e-mail: milab@milab.wroclaw.pl. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

2. Milab zapewnia, że pozyskuje wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania usługi oraz że zachowa poufność, zarówno w odniesieniu do danych osobowych i informacji udzielonych przez Zleceniodawcę na potrzeby realizacji zlecenia, jak i tych wytworzonych w trakcie działań laboratoryjnych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych zrealizowanie badań nie będzie możliwe.

5. Milab informuje, że przetwarzanie danych, również danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub nr telefonu), odbywa się wyłącznie w sposób niezautomatyzowany i zapewnia, że wszelkie uzyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji bieżącego zlecenia. Na wniosek Zleceniodawcy przetwarzanie ww. danych może dotyczyć również ewentualnego przypomnienia o kończącym się terminie ważności badań realizowanych przez Milab na podstawie poprzedniego zlecenia.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą sprzedane czy przekazywane do firmy trzeciej/ państwa trzeciego/ poza obszar EU.

7. Wszystkie dane uzyskane od Zleceniodawcy zostaną usunięte przez Milab s.c. po upływie 5 lat.

8. Każda osoba, której dane zostały udostępnione Milab, ma prawo do:

- uzyskania informacji o fakcie przetwarzania jej danych osobowych,

- uzyskania informacji skąd jej dane znalazły się w posiadaniu Milab (jeżeli ich nie przekazała samodzielnie),

- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.

9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Milab powiadomi klienta w jak najszybszym terminie.

    Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli korzystający nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, może zmienić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies przez przeglądarkę.  Akceptuję